• تلفن : ۸۸۷۳۶۰۴۲-۸۸۵۳۲۰۷۵ – ۸۸۷۳۶۰۲۵
  • آدرس : خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)،بعد از بزرگراه مدرس، ساختمان ۲۵۹
  • نشانی پست الکترونیکی : info@mobtakeranboy.ir