نام دبیران

نام درس

مهندس موسوی

شیمی

امین طبیبی

فیزیک

  مصطفی خوانین زاده،

محمد رضا مهرزادیان،محمد رحیمی

علوم و فیزیک

مریم برجی، محمد برجی اصفهانی،  ، مهدی افتخاری، سیدکریم موسوی ، محمد رضا فلاح ،کیان کریمی خراسانی

 

ریاضی

حمید طالب تبار

ادبیات

محمدرضا مهرزادیان

زیست

ابوالحسن نصیری زاده

عربی

مریم برجی

ابتدایی