نام دبیران

نام درس

رضا ابراهیم زاده

شیمی

حسن دهقانی

فیزیک

 حمید اسدی کیا، حسین ذوقی، مصطفی خوانین زاده،

محمد رضا مهرزادیان،محمد رحیمی

علوم و فیزیک

مریم برجی، محمد برجی اصفهانی،  ذبیح اله روحی، مهدی افتخاری، سیدکریم موسوی ، محمد رضا فلاح ،رضا شهریاری ،وحید رزاقی،

وحید اسدی کیا

ریاضی

حمید طالب تبار

ادبیات

محمدرضا مهرزادیان

زیست

ابوالحسن نصیری زاده

عربی

مریم برجی ، ناهید سلطانی

ابتدایی

زارعین

هندسه