تصویر در حال بارگزاری

اساتید آموزشگاه پسرانه مبتکران

ریاضی: محمد برجی اصفهانی، مریم برجی اصفهانی، کیان کریمی خراسانی، کریم موسوی، محمد فلاح

علوم: محمدرضا مهرزادیان، مصطفی خوانین زاده، محمد رحیمی، امین طبیبی

فارسی: حمید طالب تبار

هوش و استعداد تحلیلی: محمد برجی اصفهانی، وحید اسدی کیا

عربی:ابوالحسن نصیری زاده

شیمی: محمدکاظم موسوی

فیزیک: امین طبیبی

زیست شناسی: محمدرضا مهرزادیان