تصویر در حال بارگزاری

اساتید آموزشگاه پسرانه مبتکران

ریاضی: محمد برجی اصفهانی، آرمان احمدی، مریم برجی اصفهانی، کیان کریمی خراسانی، وحید اسدی کیا، بهنام بناپور

علوم: محمدرضا مهرزادیان، فاطمه مومیوند، مهدی امام نیری

فارسی: حمید طالب تبار

هوش و استعداد تحلیلی: محمد برجی اصفهانی، وحید اسدی کیا ، بهنام بناپور

عربی:ابوالحسن نصیری زاده

شیمی: محمدرضا مهرزادیان

فیزیک: امین طبیبی